Almere Principles

Voor een ecologisch, sociaal en economisch duurzame toekomst van Almere 2030

In 2030 is Almere de vijfde stad van Nederland. Tussen nu en 2030 zal nog veel gebouwd moeten worden. Het gaat hierbij niet alleen over de kwantiteit, de kwaliteit van de bebouwing en de omgeving is minstens zo belangrijk. Als voorwaarden voor een aantrekkelijke, groen en duurzame stad zijn de Almere Principles in het leven geroepen.

De Almere Principles bestaan uit zeven uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling, plus een korte in- en uitleiding.

Inleiding

Almere, de nieuwe stad die dertig jaar geleden werd ontworpen op uit zee gewonnen land, zal in 2030 leefbaar en gezond zijn. Ze zal zichzelf aanhoudend vernieuwen en omvormen en daarmee de kwaliteiten van haar meerkernige opbouw en haar omgeving versterken. Almere zal een vitale gemeenschap zijn met een rijke verscheidenheid aan woon- en werkmogelijkheden, in een weldadige overvloed van ruimte, water, natuur en cultuurlandschappen die door de tijd heen kunnen groeien en veranderen.

De Almere Principles zijn bedoeld als inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad. De verwerkelijking van deze visie is een cultuurdaad, en de uitdrukking van een optimistische benadering van de toekomst.

1 Koester diversiteit

Om de stad te verrijken, erkennen wij diversiteit als een bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische systemen. Door op ieder terrein diversiteit te waarderen en aan te moedigen, zal Almere gedijen als een stad die rijk is aan variatie.

2 Verbind plaats en context

Om de stad te verbinden, zullen wij haar identiteit verankeren en versterken. De stad zal vanuit eigen kracht en tot wederzijds voordeel actieve relaties onderhouden met de haar omringende gemeenschappen in breedste zin.

3 Combineer stad en natuur

Om de stad betekenis te geven, zullen wij bewust streven naar unieke en bestendige combinaties van het stedelijke en het natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd besef van de menselijke verbondenheid met de natuur.

4 Anticipeer op verandering

Om op de evolutie van de stad voort te bouwen, zullen wij een ruime mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in onze plannen en programma’s opnemen, en daarmee onvoorspelbare kansen voor toekomstige generaties mogelijk helpen maken.

5 Blijf innoveren

Om de stad vooruit te brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde processen, technologieën en infrastructuren aanmoedigen en experimenten en kennisuitwisseling ondersteunen.

6 Ontwerp gezonde systemen

Om de stad te verduurzamen, zullen wij in onze stedelijke systemen ‘cradle to cradle’-oplossingen benutten, in het besef van de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economische gezondheid op ieder schaalniveau.

7 Mensen maken de stad

Vanuit de erkenning dat burgers de drijvende kracht zijn in het maken, behouden en verduurzamen van de stad, ondersteunen wij hun streven om hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken, met bezieling en waardigheid.

Uitleiding

De woorden van de Almere Principles zullen tot leven komen en betekenis krijgen door menselijk handelen, en door ze op elk niveau als beginsel te nemen van ieder ontwerp voor de stad als geheel.

bron: https://www.almere.nl/bestuur/almere-principles/

Almere Principles

The Almere Principles

Voor Een Ecologisch, Sociaal En Economisch Duurzame Toekomst Van Almere 2030

De Almere Principles zijn ontstaan tegen de achtergrond van de groeiplannen van Almere. De gemeente heeft met rijk en regio afgesproken dat de stad zal verdubbelen in inwoneraantal – 350.000 inwoners in 2030 – en dat er 60.000 nieuwe woningen en 100.000 extra arbeidsplaatsen zullen worden gerealiseerd. Deze ‘Schaalsprong Almere 2030’ dient op een duurzame wijze te gebeuren, vinden gemeente en rijk.

De gemeente Almere heeft de afgelopen jaren onderzocht wat duurzame ontwikkeling – op een dergelijke grote schaal – betekent. Er is intensief contact geweest met de architect en duurzaamheidexpert William McDonough, die samen met biochemicus Michael Braungart aan de wieg stond van de ‘Cradle to Cradle® filosofie’. Verder heeft de gemeente zich verdiept in de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de stad; deze blijkt nog verrassend actueel en bruikbaar.

Uitgangspunten

Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit zeven krachtige uitgangspunten voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid: de Almere Principles. Niet eerder legde een stad zoveel nadruk op ideologische uitgangspunten. Verankering van de Almere Principles moet ertoe leiden dat Almere zich (door)ontwikkelt tot een complete, duurzame stad. Met name diversiteit en differentiatie (‘Koester diversiteit’) zijn van groot belang bij de ‘Schaalsprong Almere 2030′ – de ’tweede start’ – van Almere.

De Almere Principles zijn in april 2008 geïntroduceerd aan en bediscussieerd door de Almeerse gemeenteraadsleden, deskundigen en maatschappelijk betrokkenen. Om de Principles – die niet alleen van belang zijn voor het huidige en toekomstige Almere, maar tevens een inspirerend referentiekader vormen voor andere steden – beschikbaar te maken voor een breder publiek, zijn ze vastgelegd in boekvorm. Minister Jacqueline Cramer schreef het voorwoord, en ook William McDonough leverde een bijdrage.

DuurzaamheidsLaboratorium Almere

In de publicatie is de ambitie om de Almere Principles te gebruiken als leidend thema voor alle toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen vastgelegd. Het is van belang om de Almere Principles te vertalen naar aantoonbaar effectieve activiteiten; pas dan krijgen de Principles concreet betekenis. Met verschillende bijzondere initiatieven – de ontwikkeling van de ‘sociaal duurzame’ wijk Hout Noord, planvorming voor een ‘aangenaam duurzaam’ Cascadepark, de aanleg van een Zoneiland, en het gebruik van restwarmte uit de elektriciteitscentrale in Diemen, waarmee een CO2 reductie van 90% wordt bereikt – is reeds een voortvarende start gemaakt. De komende jaren moeten de Almere Principles – met name in het kader van de Schaalsprong Almere 2030 – gemeengoed worden in het werken aan de stad.

Het DuurzaamheidsLab Almere krijgt een belangrijke rol in het initiëren van activiteiten. Dit DuurzaamheidsLab wordt op korte termijn op- en ingericht. Het DuurzaamheidsLab fungeert als kenniscentrum voor duurzame (stedelijke) ontwikkeling. Het is een netwerk waarin overheid, deskundigen, bedrijven en burgers zich verenigen en kennis en kunde delen, en dat nieuwe ideeën stimuleert. Adri Duivesteijn gaf vandaag de aftrap voor dit duurzaamheidnetwerk. Duivesteijn: “De Almere Principles zijn niet alleen voor onszelf een inspirerend referentiekader; we hopen dat ook andere partijen – partijen die ons helpen de stad te maken – de Principles als leidraad zullen gebruiken. De Principles zijn pas zinvol als je ze deelt.”

ISBN-10: 9068684841
ISBN-13: 978-9068684841

bron: http://www.c2c-centre.com/library-item/almere-principles

Klik hier voor de uitgebreide Almere Principles in PDF-formaat: Principles Almere_0

almere Principles

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!