07/10/2016

Redactie

Almere – Het ontwerp bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is deze week door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, het evenement Floriade en de directe omgeving.

Na het advies van de raad zal het ontwerp bestemmingsplan officieel ter inzage worden gelegd en kan het bekeken worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het formele inspraaktraject vindt komende winter plaats. Dan kunnen officiële zienswijzen worden ingediend.

Bouwhoogte

Het evenement Floriade heeft in het bestemmingsplan een voorlopige bestemming ‘Floriade Evenement’ gekregen. Deze bestemming geldt tot 1 november 2022. Hierbinnen is een wereldtuinbouwtentoonstelling toegestaan waar in een ‘living lab’ nieuwe technologieën op het gebied van voedselproductie, reststromen, energiewinning, mobiliteit, water en waterzuivering worden onderzocht en toegepast. Er geldt een maximum bouwhoogte van 16 meter. Voor 5 procent van het bestemmingsvlak kan worden afgeweken tot een bouwhoogte van maximaal 60 meter.

’Floriade Stadswijk’

De stadswijk Floriade heeft een definitieve bestemming ‘Floriade Stadswijk’ gekregen. Deze bestemming geldt vanaf 1 november 2022. Functies voor de stadswijk mogen al voor 1 november 2022 worden gerealiseerd als zij geen negatieve invloed hebben op het evenement Floriade. Naast traditionele functies, zoals wonen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren en detailhandel, zijn binnen de stadswijk Floriade ook functies toegestaan die invulling geven aan het ’living lab’ en de thema’s ’Feeding, Healthying, Greening en Energizing’.

In de stadswijk zijn 600 woningen en 47.000 vierkante meter voor bedrijven en voorzieningen toegestaan. De maximum bouwhoogte is hetzelfde als bij het Floriade Evenement. Voor de twee resterende bedrijven die zich nog in het gebied bevinden, de Haddock Watersport en camping Waterhout, is in het bestemmingsplan rekening gehouden met een ontwikkelpositie voor de jachthaven op het eigen terrein en een mogelijke vestiging van een camping op het Weerwatereiland. De onderhandelingen daarover zijn nog gaande, maar verlopen moeizaam.

In het gebied ten westen van het Floriadeterrein zijn op het Weerwater maximaal 100 drijvende woningen en ondernemingen toegestaan. De bouwhoogte mag maximaal 8 meter bedragen.

Groen

Voor de nieuwe stadswijk en de wereldtuinbouwtentoonstelling moet een deel van de begroeiing gekapt worden. De meest waardevolle bosvakken en bomen van hoge kwaliteit blijven volgens de gemeente echter behouden. Zo blijft aan de oostzijde van het Weerwatereiland een groene strook met bomen staan. Voor de Floriade komt ook weer nieuwe beplanting terug. In het ‘Groenplan’, dat eind 2016 op een informatiebijeenkomst wordt gepresenteerd, wordt beschreven waaruit die nieuwe beplanting bestaat.

Milieueffectrapportage

De milieueffecten van de nieuwe ontwikkelingen zijn onderzocht in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater. Dit rapport is als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan. In het milieueffectrapport zijn de effecten van drie situaties onderzocht: het evenement Floriade 2022, de Floriadewijk (na 2022) en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030). Almere Centrum Weerwater omvat naast de Floriade en de rijksweg A6 nog de volgende deelgebieden: de Kasteellocatie en omgeving, De Steiger Noord en Zuid en de toekomstige Schakelwijk.

https://almerevandaag.nl/ontwerp-bestemmingsplan-almere-centrum-weerwater-floriade-naar-raad/