Door 1Almere in Nieuws uit de buurt 8 februari 2019

De PVV, SP, Respect Almere, de Partij voor de Dieren en het CDA hebben gisteravond een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Jaap Lodders. De wethouder heeft de motie overleefd. De motie ging over het niet tijdig en onvolledig informeren van de gemeenteraad over de voortgang van de Floriade.

College

Volgens de raadsleden is de gemeenteraad onjuist geïnformeerd over veranderingen in de woningbouwplannen van de Floriadewijk. Er werd uitgegaan van 30% sociale woningbouw. Ook wist het college al langer van de plannen dat de voltallige raad van commissarissen van de Floriade BV zou opstappen. De gemeenteraad werd te laat op de hoogte gebracht.

Betreuren

Het college liet gisteravond weten de gang van zaken te betreuren. De motie werd uiteindelijk toch ingediend en verworpen door een meerderheid van de gemeenteraad.

Motie van treurnis

In november diende de raad al een motie van treurnis in. De Partij voor de Dieren diende de motie toen in, omdat de partij het niet eens is met de gang van zaken rondom de Floriade.

Wethouder Lodders overleeft motie van wantrouwen

ALMERE • Vrijdag 8 februari 2019 | 6:51

Wethouder Jaap Lodders van Almere heeft donderdagavond een motie van wantrouwen overleefd. De motie was ingediend door de PVV, de Partij voor de Dieren, de SP, het CDA en Respect. 

Die politieke partijen vinden dat de wethouder de gemeenteraad niet tijdig en niet volledig heeft geïnformeerd over de voortgang van de Floriade. Zo wist het college van burgemeester en wethouders al in mei 2018 dat de voltallige raad van commissarissen van de Floriade BV zou opstappen. De gemeenteraad werd daarvan pas in juli op de hoogte gebracht, nadat de raad van commissarissen al was vertrokken. 

Verder zijn de fracties van mening dat het college belangrijke informatie heeft achtergehouden. Zo blijkt dat de Floriade BV grote bezwaren had tegen de bouw van woningen op het terrein voorafgaand aan het evenement in 2022. Dat zou negatieve invloed hebben op de bezoekersaantallen van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het college liet donderdagavond na een lange discussie in het stadhuis weten de gang van zaken te betreuren, maar de motie van wantrouwen werd toch ingediend. Die werd uiteindelijk door een meerderheid van de raad verworpen. 

In november kreeg het college van burgemeester en wethouders een motie van treurnis van de gemeenteraad. Die motie werd toen ingediend door de Partij voor de Dieren en werd gesteund door vrijwel alle fracties in de gemeenteraad. Aanleiding was dat de raad niet tijdig was geïnformeerd over het verlagen van het percentage sociale woningbouw van 30% naar 20% in het definitieve plan voor de Floriadewijk van Amvest.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/168051/wethouder-lodders-overleeft-motie-van-wantrouwen

Raad wil opheldering van college over informatie rond Floriade

ALMERE • Woensdag 6 februari 2019 | 18:13

De gemeenteraad van Almere staat donderdagavond opnieuw een lang debat te wachten over de Floriade. De vraag die op tafel ligt, is of de raad wel goed is geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders. De PVV is van mening dat belangrijke informatie voor de raad is achtergehouden. Die conclusie trekt de partij na het lezen van interne gemeentelijke documenten. De stukken zijn niet openbaar, maar raadsleden hebben ze wel kunnen inzien. 

Meerdere partijen geven aan dat de documenten een beeld schetsen waaruit blijkt dat er op bepaalde punten onvrede was tussen de Floriade BV en de gemeente. De BV is opgericht om zich bezig te houden met de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022. Vorig jaar stapte de voltallige raad van commissarissen plotseling op. Volgens de PVV is de werkelijke reden voor het vertrek niet met de raad gedeeld. 

De verklaring voor het vertrek van de raad van commissarissen was een ‘koerswijziging ten opzichte van haar oorspronkelijke toezichthoudende opdracht’. De gebiedsontwikkeling en realisatie van de expo zijn namelijk steeds meer met elkaar verweven geraakt.

Ook coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks noemen het terecht dat het college van B en W uitleg moet geven over de informatievoorziening. Ze willen daar op voorhand nog geen conclusies aan verbinden, maar noemen wel de behoefte voor een ‘goed gesprek’. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167999/raad-wil-opheldering-van-college-over-informatie-rond-floriade

Raad krijgt inzage in documenten over Floriade

ALMERE • Dinsdag 5 februari 2019 | 13:30

De gemeenteraad van Almere heeft inzage gekregen in correspondentie tussen de Floriade BV en de ambtelijke organisatie op het stadhuis. Dit op aandringen van de PVV. Aanleiding voor de partij om de documenten op te vragen is het opstappen van de volledige raad van commissarissen, afgelopen juli.

Een groot deel van de raad drong vorig jaar bij het college van b en w aan op de notulen van de vergadering waarin de raad van commissarissen haar beslissing heeft genomen. De RvC wilde het verslag echter niet vrijgeven.

De desbetreffende notulen hebben de raadsleden volgens een gemeentewoordvoerder nog steeds niet gezien, maar andere documenten wel. Volgens PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk blijkt daaruit dat de werkelijke reden van het opstappen van de RvC anders is dan eerder naar buiten gebracht. 

‘Koerswijziging’
De toezichthouders gaven destijds zelf aan dat hun oorspronkelijke opdracht was veranderd door een koerswijziging in de plannen. De gebiedsontwikkeling van de woonwijk en het evenement worden meer met elkaar verweven.

Volgens de PVV blijkt uit de documenten dat de Floriade BV grote bezwaren had tegen de bouw van woningen op het terrein voorafgaand aan het evenement in 2022. Dit vanwege de negatieve invloed op de bezoekersaantallen van de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Alleen raadsleden mogen de correspondentie lezen
De documenten zijn niet openbaar geworden, maar door het college van burgemeester en wethouders alleen ter inzage gelegd voor gemeenteraadsleden. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het presidium, dringt bij het college wel aan op openbaarheid, maar een woordvoerder laat weten dat daar nog over wordt nagedacht. Het besluit hierover verwacht hij niet voor donderdag.

Debat in de gemeenteraad
De PVV wil donderdag naar aanleiding van de documenten een debat voeren tijdens de gemeenteraadsvergadering. Naast bezwaren tegen woningbouw zou de raad van commissarissen ook gewezen hebben op het risico om met Amvest in zee te gaan.

De gunning van de gebiedsontwikkeling aan Amvest is volgens de PVV tot stand gekomen zonder enige inbreng van de BV. Uiteindelijk heeft de Floriade BV het bedrijf Amvest als samenwerkingspartner resoluut afgewezen, zo stelt de partij. De PVV concludeert: “Dit was de directe aanleiding voor het aftreden van de RvC. Niet ‘een koerswijziging ten opzichte van haar oorspronkelijke opdracht’.”

‘Gemeenteraad is niet volledig geïnformeerd’
Wat de PVV betreft heeft het college van burgemeester en wethouders hiermee een politieke doodzonde begaan: het onvolledig informeren van de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft de raad volgens fractievoorzitter Toon van Dijk niets verteld over de inhoudelijke bezwaren van de BV tegen de plannen van Amvest en de keuze voor deze partij. Volgens Van Dijk blijkt uit de correspondentie dat de BV onevenredige risico’s zag voor het slagen van het evenement.
 
Doordat die bezwaren van de BV en commissarissen door het college zijn weggehouden van de raad, heeft de gemeenteraad volgens de PVV haar controlerende en kaderstellende taken niet goed kunnen uitvoeren. Van Dijk: “Als we deze informatie wel hadden gehad, had het mogelijk geleid tot andere besluiten in het Floriade-dossier. Het college heeft op deze manier de besluitvorming beïnvloed.”

College kreeg al eerder tik op de vingers
Van Dijk neemt de zaak hoog op. Temeer omdat de gemeenteraad al eerder een motie van treurnis tegen het college van burgemeester en wethouders aannam. De raad was niet tijdig geïnformeerd over het verlagen van het percentage sociale woningbouw van 30% naar 20% in het definitieve plan van Amvest.

Correctie:
Een eerdere versie van dit bericht gaf aan dat de gemeenteraad inzage heeft gekregen in correspondentie tussen de raad van commissarissen en de directie van de Floriade BV. PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk vertelde desgevraagd deze te hebben gezien. De documenten in kwestie zijn echter niet aan raadsleden voorgelegd, zo zegt een gemeentewoordvoerder. Het bericht is daarom aangepast.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167948/raad-krijgt-toch-inzage-in-notulen-floriade