De Groene Ruimte

 

Rijk draagt 5 tot 10 miljoen euro bij aan Floriade 2022

Het Rijk is bereid om, zoals bij eerdere Floriades het geval was, 5 à 10 miljoen euro bij te dragen voor de Floriade in Almere in 2022. Met het opstarten van innovatieve projecten zijn voorbereidingskosten gemoeid. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt hiervoor in 2018 eenmalig aan de gemeente Almere een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de Floriade wereldtentoonstelling zal veel ruimte zijn voor het demonstreren van innovatieve projecten die bijdragen aan het behalen van de rijksdoelen op het gebied van klimaat en energie, landbouw, voeding, gezondheid, circulariteit en mobiliteit. Dit zal onder meer plaatsvinden in wat iStreets wordt genoemd. iStreets toont op straat, in en rondom gebouwen visionaire oplossingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling die thematisch volledig aansluiten bij de maatschappelijke doelen van het Rijk.

Voor de concrete invulling van de overige rijksbijdrage van 2,5 tot 7,5 miljoen euro voor innovatieve projecten op de iStreets en aan het aanjagen van innovaties, inclusief de voorbereidingskosten, zal de komende tijd samen met de gemeente Almere en alle inhoudelijk betrokken ministeries en eventueel andere betrokken derden, gewerkt worden aan de totstandkoming van een convenant tussen de betrokken partijen. In dit convenant wordt aandacht besteed aan het door het Rijk te faciliteren internationale aspecten van de wereldtentoonstelling.

bron: Ministerie van LNV, 30/10/18

 

https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=207152

 

Financieel Dagblad

 

Floriade valt tientallen miljoenen duurder uit voor Almere

door Henk Snijders in Financieel Dagblad

De organisatie van de Floriade in 2022 dreigt de gemeente Almere op te zadelen met een miljoenentegenvaller. De kosten van de tienjaarlijkse wereldtuinbouwtentoonstelling kunnen volgens het college oplopen tot €28 mln, veel meer dan de €10 mln die is begroot. Een raadscommissie schat in dat de kosten wel eens kunnen oplopen tot €35 mln. De raad komt donderdag bijeen om het onderwerp te bespreken, maar liet al vorige maand unaniem weten niet zonder slag of stoot een nieuwe tegenvaller te accepteren.

Een impressie van het aan te leggen Floriadeterrein in Almere. Op de voorgrond is de verbrede Rijksweg A6 te zien, waaraan nu volop wordt gewerkt.Foto: Amvest

De hogere kosten hangen samen met de gekozen ambitieuze opzet. In tegenstelling tot eerdere Floriades kiest Almere voor een wereldtuinbouwtentoonstelling gecombineerd met een bouwexpo. Onderdeel hiervan is de aanleg van een ‘groene’ stadswijk met 600 woningen en 60 waterwoningen. De beoogde projectontwikkelaar Amvest moet volgens afspraak nog voor de opening in 2022 ongeveer twee derde van de woningen hebben neergezet, zodat ‘de stad van de toekomst’ daadwerkelijk kan worden getoond.

€34,95 mln

De kosten van de Floriade voor de gemeente volgens een berekening van de raadscommissie Volggroep.

De grondexploitatie, het bouwrijp maken van het gebied, levert de gemeente vanwege het geringe aantal huizen een tekort op van €7 mln, blijkt uit het onlangs bijgestelde ontwikkelingsplan. Deze tegenvaller komt boven op eerdere kostenverhogingen, zoals de inhuur van externe adviseurs (€4,4 mln) en extra inzet van gemeenteambtenaren om de Floriade te organiseren (ruim €7 mln). Bij elkaar opgeteld komt de begroting hierdoor uit op ruim €28 mln.

Geheime post

De gemeente overweegt nu geen 660 maar 1660 woningen te bouwen, zodat de opbrengsten uit de grondexploitatie toenemen. Het is de vraag of dit de problemen oplost. Temeer daar de werkelijke kosten nog veel hoger zijn. Zo is met de uitkoop van een wokrestaurant, dat deels op het Floriade-terrein was gevestigd, €4 mln gemoeid, een post die buiten de begroting van het evenement is gehouden.

Uit de algemene middelen worden verder onder meer de uitkoop van een campingbedrijf en een jachthaven gefinancierd. Dit is een geheime post, maar volgens de gemeente zijn er ‘enkele miljoenen’ mee gemoeid. Ook de aankoop voor driekwart miljoen euro van een bedrijfspand op het toekomstige expoterrein waarin een duikschool was gevestigd, valt buiten de begroting van het evenement.

Bovendien is het ‘een publiek geheim’ binnen de muren van het stadhuis dat veel meer gemeentelijke afdelingen zich inzetten om de Floriade te realiseren dan de begrote extra inzet van €7 mln, zegt oppositieleider Toon van Dijk, fractieleider voor de PVV. Hij krijgt daarin steun van de breed samengestelde Volggroep Floriade, een groep raadsleden die het project namens de raad op de voet volgt. Zij concludeert dat in de bijgestelde begroting voor de Floriade ‘wederom een aantal uitgaven niet worden aangemerkt als gemeentelijke bijdrage voor de Floriade’.

Veel hoger rendement

De Volggroep begroot de gemeentelijke kosten voor de Floriade op bijna €35 mln. En zij constateert dat het college ‘niet bijdraagt aan de overzichtelijkheid van de gemeentelijke investeringen voor de Floriade’. Dat lijkt op voorhand een doodzonde, omdat bij de start van het project de raad om volledige transparantie had gevraagd.

Voor een antwoord op de vraag wat de Floriade de gemeente gaat kosten, verwijst de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Loes Ypma deze krant door naar Remko Schnieders, gemeentelijk programmadirecteur van het evenement. ‘Het antwoord ga je nooit vinden, dat antwoord bestaat niet’, zegt hij. Schnieders zegt ‘volmondig’ te erkennen dat de Floriade tot heel veel extra investeringsuitgaven van de stad leidt dankzij de komst van een stadswijk. ‘Het belangrijkste deel van het geld dat ook de Volggroep opsomt heeft een veel hoger maatschappelijk rendement voor de stad dan 180 dagen Floriade.’

lees verder >>>https://fd.nl/ondernemen/1276804/floriade-valt-tientallen-miljoenen-duurder-uit-voor-almere

 

Floriade Almere

De kosten van de Floriade in Almere in 2022 vallen miljoenen hoger uit dan begroot. Dat is het gevolg van de ambitieuze opzet, waarbij een tuinbouwtentoonstelling wordt gecombineerd met een bouwexpo.

Schokkend nieuws voor de gemeenteraad, maar verrassend? Nou nee. Dat de bouwkosten altijd hoger uitvallen, dat weet toch iedereen? Kijk naar de Deltawerken, de Noord-Zuidlijn, de tunnel bij Maastricht enzovoort. Echt verrassend zou zijn als we hadden gelezen: ‘Kosten Floriade vallen dankzij meevallers fors lager uit’.

Gelukkig leert de ervaring dat niet alleen de kosten chronisch worden onderschat, maar ook de baten op lange termijn. Over tien jaar zeggen we niet ‘wat was die Noord-Zuidlijn duur’ maar: ‘hadden we die maar meteen doorgetrokken naar Schiphol en Purmerend’. Programmadirecteur Schnieders wijst op de baten van alleen al de duizend extra woningen die op het Floriade-park komen. Dikke kans dat hij gelijk krijgt.

 Ed Groot

https://fd.nl/opinie/1277121/floriade-almere

 

NRC

 

Floriade waarschijnlijk tientallen miljoenen duurder voor gemeente Almere

In plaats van tien miljoen euro, zou de wereldtuinbouwtentoonstelling de gemeente volgens een raadscommissie wel eens 35 miljoen kunnen gaan kosten.

  • Kasper van Laarhoven

7 november 2018

De Floriade van Venlo in 2012 gezien vanuit de lucht. Foto Paul Raats/ANP

De organisatie van de Floriade 2022 gaat de gemeente Almere waarschijnlijk veel meer kosten dan de begrote tien miljoen euro. Een raadscommissie schat dat de kosten kunnen oplopen tot 35 miljoen euro, meldt het Financieele Dagblad woensdag. De gemeenteraad van Almere komt donderdag bijeen om de kosten van de wereldtuinbouwtentoonstelling te bespreken.

Dit zou komen doordat Almere de tentoonstelling wil combineren met de aanleg van een ‘groene’ stadswijk met 660 woningen, waarvan 60 waterwoningen. Onder andere het bouwrijp maken van het gebied, het inhuren van externe adviseurs en de extra inzet van gemeenteambtenaren zouden voor hogere kosten zorgen. De gemeente overweegt daarom duizend extra woningen te laten bouwen om de opbrengsten uit de grondexploitatie te verhogen.

Lees ook: Waarom wil Almere per se de Floriade organiseren?

De totale kosten van het evenement worden geschat op 93 miljoen euro. Naast de gemeentelijke bijdrage van tien miljoen euro dragen ook de provincie Flevoland, het Rijk, sponsors en bezoekers bij.

Controversieel

De Floriade is vanaf het moment dat Almere zich voornam het te gaan organiseren, met veel rumoer gepaard gegaan. Uit onderzoek van de gemeente zelf blijkt dat 85 procent van de Almeerders zich zorgen maakt over het evenement, met name over de hoge kosten. Ook zou de Floriade volgens een deel van de inwoners ten koste gaan van het huidige groen in de stad.

De drie vorige edities – Venlo (2012), Haarlemmermeer (2002) en Zoetermeer (1992) – hebben miljoenen euro’s verlies gedraaid als gevolg van tegenvallende bezoekersaantallen.

Correctie (7 november 2018): In een eerdere versie van dit artikel stond de naam van het Financieele Dagblad verkeerd gespeld.

lees verder >>>>https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/07/floriade-waarschijnlijk-tientallen-miljoenen-duurder-voor-gemeente-almere-a2754215